Блог  |  Актуални теми  ||||
ЛОГО НА САЙТА НА MAHATMADEVI

 

Логото на сайта на Mahatmadevi е многозначно, вплитащо няколко Духовни аспекта и е съставено от символи, богати със смисъл. То съдържа няколко елемента: 1). Мантрата ОМ; 2). Ръка, която държи Катана – (Самурайски меч); и 3). Мастилница с Перо. Тези три елемента са свързани по между си и (може да се каже, че) отразяват състоянието Махатма. Трите елемента имат обща идея, която е дълбоко философска. В книгата “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух”, авторката Махатмадеви – (Лора Йордакиева) е писала за всичките тези символи и ги е разглеждала внимателно. Относно елементите на Логото, тук в най – сбита форма (извадено от книгата “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух”) може да се разкаже следното:

 

    1). Мантрата ОМ е символ на Абсолютното начало. ОМ (наричана още ОМКАРА или АУМ) е коронната мантра, най – древният звук, върховен дъх, мантра именувана по – точно с не – име, т.е. тиха мантра, тих звук – “анахата дхвани” – “неударен, нечут звук” – (санскрит; Бел. ред. – всички названия в настоящият материал за мантрата ОМ, са на санскрит). Това е статично положение на не – дихание, тишина, безмълвно мълвене, движение, което започва и завършва в самото себе си – (Алфата и Омегата). Звукът АУМ (ОМ) започва и завършва в Тишината (в самият себе си).

    ОМ е първоначалото на звука и е Словото - (т.е. изразената в най - първи звук идея на Бога; първото звуково изричане на Великата Духовна Енергия); ОМ е корен на всички мантри, езици и думи, корен на всяко движение и проявление, същността на многообразието.

    “В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в началото у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.” – (Йоан 1:1 – 1:3).

    ОМ, (АУМ) като разгърната мантра показва многообразието чрез своята специфична графична конструкция, показва се: А -  зараждането; У – определеността; и М – разпадането. Това са трите състояния – будно, сън със сънуване, и ясен сън, без сънуване.

    Кривата, която е най – голяма и е най – ниско, изобразява външния, физически свят – това е визуалната сфера.

    Втората крива символизира чисто Духовната сфера, която не е в пряка зависимост от физическия свят.

    Страничната крива, изписана в дясно показва Духовния свят, но с такива изяви и действия, които само наподобяват съзнателното поле - (подсъзнателни постъпки, сънища).

    Полумесеца – кривата, която е отделена от до тук описаната графична конструкция на мантрата, е символ на свръх честотата на най – високото вибриране, действие на съзнателността, което зависи от качествата на индивида, от интелекта на личността, абстракцията и нейните прояви.

    Точката, която е най – високо, е всъщност и най – важната, защото тя грее за всяко едно от трите тук описани основни състояния и ако тя се махне, цялата конструкция се разпада, защото тя е именно тази, която подрежда символната система.

 

    Истината е в мантрата ОМ. Вселената е звънтяща. Мощността на Космоса и трептенето на телата е ОМ (АУМ).

    Когато АУМ съвпадне с вибрацията на определено тяло, тя може да го: А -  оживи, премести; У – да го премоделира, прематериализира - (преоблече); М – да го разруши, разгради, унищожи. Тези процеси са равни на процесите анаболизъм, метаболизът и катаболизъм. Това са трите гуни в Индуистката Философия: “сатва” - “светлина”, “раджас” – “полумрак” и “тамас” – “мрак”. Конструкцията в едно е Махашвара – (Единият Бог, Единият корен в Свойте различни проявления).

    За Йогите, ОМ в практиката е делението на: “асана” – “физическите пози”, “пранаяма” – “дихателните упражнения” и “пратиахара” – “оттеглянето на сетивата”. ОМ е единението на Брама - (Твореца на света или Животворящата Сила на Вселената), Вишну - (Божеството, Което запазва вече сътвореното) и Шива - (Разрушителят – това е Енергията, която пречиства и разрушава, разпада конструкцията на невежеството, което се наслоява в сътворения свят; като Божество Шива е преобразяващият нечистото в чисто, извеждащият от тъмното към светлото). Това е сливането на трите рода: мъжки, женски и среден. Също сливането на трите състояния: будно, сън със сънища, и сън без сънища. Обединението на единичното и общото, на малкото и голямото, на Атман и Брахман.

    Звуковият израз на мантрата се хваща от “О” – този звук се заражда в дълбочината  на тялото и бавно се издига нагоре, сливайки се със звука “М”, който резонира в цялата глава.

    Раждането и умирането, са изрисувани в ярки багри – “О” звучи в утробата, вътрешното, а изнесе ли се нагоре, за да се определи – умира. Там, където звучи “М” е последният трепет.

 

    При Йогическата Философия се показва, че практиката на Йога е стремежа за изкачване по кривите – от най – ниската, към най – високата и излизането от последната – отиването в точката на Трансцедентното, в което всъщност се осъществява апогеят на потъването, сливането, Великата хармония, обединяването с Единоначалието, възвръщането в Единство.

    Йога напуска формата; тя води в Духа - “За Йогите няма по – могъщ символ от ОМ, както показва следният откъс от Мандукя Упанишада: “ОМ – тази вечна дума е всичко, което е било, което е и което ще бъде.” – (Из “Йога” - Шивананда Йога център). ОМ е началото на Вселената, самата Вселена. ОМ винаги остава.

    ОМ показва, че Атмана, като индивидуално битие (съзнание) съвпада с Брахмана – Космическото, Вселенското; т.е. това е сливането на човека с Бога, неговото възвръщане, обединяването на субективното и обективното, сливането между тялото и Духа.

 

    Мантрата ОМ съдържа цялото Знание. Тя показва Великото Единство, отвъд всяка двойственост. Името на Брахман и Атман едновременно, е свещеното ОМ.

 

    2). Ръка, която държи Катана – (Самурайски меч) и 3). Мастилница с Перо – това са два силно преплетени символа, които точно обединени в едно, имат особено значение, за което авторката Махатмадеви – (Лора Йордакиева), отново говори в книгата си “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух”.

    Основната идея от която се тръгва е, че Мечът и Перото са едно нещо – един и същ инструмент. В пътя на Война, Война си служи с Перото и с Катаната, и за Война, Мечът и Перото са един инструмент. Войнът се изразява еднакво и с Перото и с Меча – в зависимост от ситуацията, ползва едното или другото, но за Война, Меч или Перо, това е един инструмент.

 

    Перото е основен символ на будния ум и на Философията. То е символ на изказа на Великия Дух и самото то е действащата сила – (инструмента), чрез която става материализирането на Духа – т.е. изказването/предаването на Духа става чрез Перото. Перото предава Словото. Словото – (истините на Великият Дух) се изразява(т) чрез Перото.  

    В света на Войните, в света на Монасите, Перото е оръжие. Мечът и Перото се различават единствено по това, че са различни оръжия. Това обаче е само привидно – те са едно и също нещо. Източните Учения заявяват, че както пише Война в Калиграфията, така се бие и с Мечът си. Какъвто е размахът му да изпише буквите, такъв е и размахът му с Мечът в битка.

    Меч или Перо – това е инструмент в ръката на Война, който е един (еднакъв). За Войнът, Перото е равно на Мечът и да ползва Война тези два инструмента като един, това означава, Войнът да е в състоянието на Честта, в Етичното висше състояние, в което са онези, който действат в/от името на Великият Дух, които могат да предадат Словото (на Бога) или да размахат Мечът като Войни на Духа.

    Мечът е основен символ на битката и е инструмент за водене на битка. Духовната практика на Самурая, на Война на Честта обаче, не е насочена само към работа с Катаната, а ученикът на Духа бива посвещаван и в Духовното ораторство – (слушане и изразяване на Мъдростта Джнана), и в пробуждане на творческото, при което (които) Учението на Война придобива измерение изпълнено с още по - богат философски смисъл – Войнът не е само изключителен боец и военен стратег, а той е и върховен дипломат и Духовен посланик. Войнът еднакво добре ще посича с Мечът си или ще оставя Словото от Висшите светове. Войнът няма само да знае как да убива; той ще знае и как да лекува, как да твори. Добрият майстор по Бойни изкуства е не само силен в битка; той е и могъщ знахар, лечител, писател, поет, Арт изкуствовед.

    В пътят, който минава, Войнът има много способи да действа и да се изразява, да бъде себе си. Има моменти, при които Самураят трябва да остави за малко Катаната си и да грабне Перото. Войнът не е само Войн с Меч (и заради Меч); той има по – голям диапазон на изявяването си, защото умее както да посича (със своята Катана), така и да разцепва със Слово, с Перо - “Казано е, че на Война принадлежи двойния път на Меча и Перото и, че пътя на Война е да обича тези два пътя.” – (Миямото Мусаши).

    Света на Перото (или света на Словото) е много важен за Война, защото колкото е по – добър с Перото един Монах, толкова това го прави по - силен Войн (на Духа) – той има Духовен способ за изразяване и това му дава мощ, която го издига – овладяването на Перото, помага за овладяването на Катаната. Ако Ученикът на Духа е добър с Перото, това го прави добър и с Меча. Има ли Духовното познание и Мъдрост, това го прави и чудесен военен стратег. Мечът не може да се овладее ако преди това, не е овладяно Перото. А когато се овладеят и двете – (и Перото и бойният Меч), тогава Войнът  разбира, че не винаги се налага да се ползва единствено Меча, и че колкото е нужно да се действа с Меча, толкова е важно да се действа и с Перото. Има моменти за битка, има и моменти за дипломатичен подход.

    Пътят на Война не е само път на Меча, а е действие и на Перото. Добрият Войн следва двойния път на Меча и Перото, защото там е неговата сила, неговият трепет, неговият начин да се изрази.

    Позналият тази истина, не дели Перото от Меча, а съзнава, че към Меча, върви и Перото. Истинският Войн винаги вижда тези двете като един инструмент – като неговият инструмент на изразяване, като помощен инструмент за личната му реализация.

 

    В логото на сайта на Махатмадеви, ръката, която държи Катаната е същата ръка, която ползва мастилницата и Перото. Това е ръката на този/тази, който/която предава посланията на Великият Дух. Двата символа: ръка, която държи Меч и мастилница с Перо, се сливат с част първа на логото – с мантрата ОМ – Силата на предаващият посланията на Великият Дух, идва от ОМ и онова, което се предава, са истините на ОМ (на Бог, на Висшето). Действията на ръката, която държи Катаната и писането с Перото, започват от ОМ и се възвръщат към ОМ. Действията на Война ги има само за малко в света на многообразието, но те започват от Едното (от Бог) и се възвръщат накрая пак в Него. MAHATMADEVI е Сила в света, която (Сила) я има само от Единият – това не е Сила извън Него и не е Сила, родена сама от себе си. Тя съществува като израз и проявление на Великият Дух. Махатма действа в преклонение към Честта. Трите елемента от логото на сайта на Махатмадеви, са свързани по между си и отразяват състоянието Махатма.

 

    Логото на сайта е един вид екслибрис – символна рисунка, предаваща много точни образи, които както всичко преценено изключително добре в света на Махатмадеви – (Лора Йордакиева) изказват дълбока философска позиция с митичен привкус. Предава се позицията и състоянието на Махатмадеви, предава се творческото, предава се и Мъдростта (Джнана). Един от многото начини, Деви да тежи на мястото си и да бъде себе си. Един от многото начини, Деви (Лора) да предава символи, които са древни, отразени в дизайн, който е вечен.

 

Любима снимка
Избран афоризъм

"Моето състояние е блус. Аз се разтварям в сантимент. Аз съм само любов!" – (Махатмадеви).

Книголюбие
Ако си отворил този прозорец, значи ти се чете нещо истинско и търсиш предложение наистина с вкус. Не си объркал съветника! Той (тя) се казва Лора Йордакиева и ще предложи за теб много добра литература. Просто виж!
 
Препоръчано за периода:

"Мъдростта на несигурността" – Алън Уотс

Джубокс
Ако си бръкнал в музикалната кутия, значи си на вярното място! От тук, Лора Йордакиева препоръчва за теб музика, която е класна!
 
Препоръчано за периода:

"Girl on Fire" - Alicia Keys

Киномания
Ако си влязъл на това място, определено си уцелил, защото от тук, Лора Йордакиева дава предложения за филми, които да гледаш и да оставаш доволен, че не си загубил 2 часа от своят живот напразно!
 
Препоръчано за периода:

"Флашданс"