Книги  |  Нови възможности за социално включване Методика за прилагане на иновативни социално терапевтични подходи за социални услуги в общността  ||||
Представяне на изданието “Нови възможности за социално включване. Методика за прилагане на иновативни социално терапевтични подходи за социални услуги в общността”
Методиката има публикация през 2012 г.
   Изданието “Нови възможности за социално включване. Методика за прилагане на иновативни социално терапевтични подходи за социални услуги в общността” представлява методика публикувана по Проекта "Социално терапевтичен център", която (методика) предава опит в областта на Социалната терапия и Лечебната педагогика – показва се как Социалната терапия и Лечебната педагогика, биха могли да бъдат прилагани в "Социално терапевтичните центрове".
   В България, всъщност няма множество "Социално терапевтични центрове", а идеята е да се създадат такива. Чрез Проекта "Социално терапевтичен център", реализиран от СНЦ “Опора.БГ” е изграден първият "Социално терапевтичен център" - (той се намира на територията на гр. Враца и е направен като устойчивост на Проекта "Социално терапевтичен център"); идеята е от този "Социално терапевтичен център" да се постигне ефекта мултипликация и в страната, да се изградят още много такива "Социално терапевтични центрове", които да прилагат дейностите (подобни на тях или част от тях), реализирани вече по Проекта "Социално терапевтичен център", изпълнен от СНЦ “Опора.БГ” и дейностите, които вече се прилагат в първият "Социално терапевтичен център". Чрез методиката “Нови възможности за социално включване. Методика за прилагане на иновативни социално терапевтични подходи за социални услуги в общността” се описва и предава опит, как да се работи в новоизградени Центрове от такъв тип като първият "Социално терапевтичен център", а също и се описва, предлага и предава опит към Организации, изпълняващи социални услуги, които допринасят за социалното включване на хора от рискови групи.
   Методиката има следните автори: м.ф. Лора Йордакиева, м.г. Галина Ганева, м.ф. Ралица Цекова и гл.ас. Елка Горанова; направена е под редакцията на м.ф., м.п. Зоя Пехльова.
   Изданието “Нови възможности за социално включване. Методика за прилагане на иновативни социално терапевтични подходи за социални услуги в общността” представя модел за социално включване на хора от различни рискови групи и интегрирането им в социални общности. Целта на методиката е да предложи идеи и насоки за основни социално терапевтични подходи. Те са базирани на отчетените успешни резултати от Проекта "Социално терапевтичен център" и се предлагат от част от екипа на Проекта "Социално терапевтичен център". Написването на настоящата методика е била една от задачите на Проекта "Социално терапевтичен център", за да може да остане (методиката) като образец за други "Социално терапевтични центрове", които биха могли да бъдат изградени в България (след първият вече действащ "Социално терапевтичен център" на територията на гр. Враца) и въобще, идеята е методиката, да бъде оставена като полезен образец за Центрове от такъв тип с подобни социални услуги.
   Методиката отразява примерен модел, как Социалната терапия и Лечебната педагогика биха могли да се прилагат в "Социално терапевтичните центрове". Социалната терапия и Лечебната педагогика са дисциплините, които би следвало да се практикуват в "Социално терапевтичните центрове". Те са от изключително значение, тъй като помагат на личността да се развива съобразно естественият си вътрешен план, като натрупва необходим практически опит, чрез който става независима и самостоятелна.
   Социално терапевтичният подход е чуждестранен опит и нова практика, която (практика) се прилага за повишаване качеството на живот на хора от уязвими групи; допринася за социалното им включване и превенция на социалното изключване, и може да бъде адаптирана и приложена успешно в български условия под формата на социални услуги в общността. Това вече е опитано и приложено на практика, чрез Проекта "Социално терапевтичен център", изпълнен от СНЦ “Опора.БГ” и за това е изграден и първият "Социално терапевтичен център", който е реално действащ и който помага за повишаване качеството на живот на хора от уязвими групи; допринася за социалното им включване и превенция на социалното изключване. По даденият пример от първият "Социално терапевтичен център" и оставеният модел, как да се помага на хора от рискови групи, вече могат се направят и още "Социално терапевтични центрове" на територията на България или поне могат да се почерпят идеи за прилагането на Лечебната педагогика и Социалната терапия от Сдружения и Организации, изпълняващи социални услуги, които допринасят за социалното включване на хора от рискови групи.

   Методиката разработена от членове на екипа по Проекта "Социално терапевтичен център" показва, как може да бъде управляван един "Социално терапевтичен център" - дава модел за това и оставя насоки, как да се организира дейността на "Социално терапевтичният център", как да се обучат специалисти за работа, които ще действат в "Социално терапевтичният център", как да се работи с потребители, които ще ползват услугите на Центъра. Изданието “Нови възможности за социално включване. Методика за прилагане на иновативни социално терапевтични подходи за социални услуги в общността” показва още, какъв да е ритъмът на работа в "Социално терапевтичният център"; каква да е организацията на дейностите; как се разделят занятията на групови и индивидуални; как се прилагат тези занятия и как се реализират публични събития, демонстриращи дейностите на Центъра - т.е. демонстриращи социално терапевтичният модел. Методиката предлага още образец за организация на документацията и работата с нея. Описва как става управлението и самоуправлението на услугите на "Социално терапевтичният център". Посочва средства и инструментариум за осъществяване на социално терапевтичните подходи. Изданието е с включени много полезни приложения. А като иновативна форма за социално включване (чрез приложение на социално терапевтични техники) в изданието “Нови възможности за социално включване” се предлага методика за работа на социално предприятие. Всичкото това е разработено и описано като един много полезен модел за работа и СНЦ “Опора.БГ” е поставило основата на едно ново звено на социалната политика в България, (като разбира се, тук /на моменти/ е почерпен сериозен опит от чужбина и представеният модел за социално включване, се базира на Социално терапевтичният и Лечебно педагогическият подход, разработен от Рудолф Щайнер).
   Методиката е описана не само като предложен модел за прилагане на Лечебната педагогика и Социалната терапия в евентуални бъдещи "Социално терапевтични центрове", които биха се създали в България, а отразява и самата свършена работа по Проекта "Социално терапевтичен център", изпълнен от СНЦ “Опора.БГ” и точно на базата на отчетеният опит на иновативната услуга, е разработена настоящата методика. Тази методика има ясна практическа ориентация за представяне на обществено полезната мисия и цели на социално терапевтичният модел. Изложението на този модел има задача за осигуряване на възможности моделът да бъде внедрен в социалната практика и да функционира като жив социален творчески организъм.
   Социално терапевтичният модел създава възможности за подпомагане на собственият път на развитие на личността, за практикуване и живеене в саморазвиваща се общност, в която всеки може да реализира своята индивидуалност и се самоутвърждава като пълноправен и равнопоставен носител на позитивни роли. Моделът е ефективна форма за прилагане на нови устойчиви и комплексни методи за повишаване качеството на живот на лица от уязвими групи и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.