Книги  |  Послание на нежността – вярата и свободата в предмета на диалектическата онтология  ||||
Представяне на книгата
“Послание на нежността – вярата и свободата в предмета на диалектическата онтология”
Книгата има издание през 2008 г.

   Изданието представлява книга по Философия, която представя диалектическата онтология (диалектиката) като предмет от Философията. В първата част на публикацията е разгледана една философска тема, която отразява и представя диалектическата онтология. Във втората част на изданието се обяснява за читателите, какъв предмет е диалектиката и какъв предмет е онтологията, (за да осъзнаят по – добре написаното в част І-ва на книгата). Темата от част І-ва  е била направена от авторката Лора Йордакиева още 1995 г., (когато Лора е във ІІ-ри курс по Философия към СУ “Св. Климент Охридски” и главен консултант при написването на темата тогава, е бил преподавателят по диалектическа онтология към СУ “Св. Климент Охридски” - ФФ - проф. Александър Андонов). Разгледаната тема по Философия в книгата е базирана на Хегеловата диалектика и отразява основните категории Теза, Антитеза и Синтеза, характерни за диалектическата логика (особено при Философията на Хегел). От страната на Тезата се намират свободата и вярата, а от страната на Антитезата са несвободата и неверието (съмнението). Като се преминава през различните етапи, характерни за диалектическата онтология, се достига до Синтеза - извода от Тезата и Антитезата, и тяхното обединение в цялост.

   Темата по диалектическа онтология в книгата е разгледана през призмата на легендата “Послание на нежността”, която е записана в началото на изданието. Темата отразява (показва) субекта (човека) като вярващ при външни белези и проявления, и като съмняващ се, когато не вижда доказателства от света от вън – така се засяга въпроса за вярата и неверието, за свободата и несвободата – т.е. тук се показват Тезата и Антитезата, и авторката представя чрез тези две категории основното положение на диалектиката и обяснява, какво трябва да бъде правилното състояние на субекта, за да бъде реализиран добре в своята субектност – как се достига до Синтеза, (чрез съществуващи Теза и Антитеза).

   Основната идея на темата е, че пътя започва от вярата, минава през свободата и само така, стига до Истината. Диалектиката като предмет на Философията, представя едно положение, след това - неговото друго (обратно положение) и накрая ги синтезира в цялост. Чрез описаната и разгледана тема в книгата, Лора Йордакиева – (авторката Махатмадеви) предава в сбита форма предмета на диалектиката (на диалектическата онтология) като дял от Философията.

   Жанра на изданието е философски, научен и на моменти, четивото има строг израз, характерен за предмета по Философия - диалектическа онтология (диалектика). Публикацията стой в академичен стил. Книгата би била интересна за занимаващи се с Философия и следващи (изучаващи) пряко Философия (или някои от Философските дисциплини), но за да бъде разбрана книгата и от обикновените читатели, авторката е направила втората част на публикацията, която внася яснота за всички.